Open Source Development
6/2 Moo.9, Nong-Ri, Muang, Chon-Buri 20000
(66) 2 269 9889

WHAT'S INCLUDEDทุกเครื่องมือที่จำเป็นต่อธุรกิจ รวมไว้ในที่เดียว


Connect

สื่อสารกับทีมงานของคุณผ่านเครื่องมือของ Google ได้ทุกที่
Access

แชร์ไฟล์ให้ทีมงานได้ โดยยังสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่คุณต้องการ
 


Create

มีเครื่องมือมากมายให้คุณใช้สร้างสรรค์งานของคุณ
Control

สามารถควบคุมผู้ใช้ อุปกรณ์และข้อมูล ผ่านเครื่องมือที่ง่ายและปลอดภัย


BUSINESS BENEFITS


สิ่งที่ธุรกิจจะได้รับจากการใช้บริการ G Suite


อีเมลที่มี @ ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ

ลูกค้าธุรกิจจะให้ความเชื่อถือ เมื่อเห็นอีเมลที่เป็นชื่อโดเมนมากกว่าอีเมลที่ตามด้วย @gmail, hotmail หรือ yahoo


มีพื้นที่ใช้งานได้เท่าที่คุณต้องการ

สำหรับ G Suite Business Edition จะให้คุณใช้พื้นที่ได้แบบ unlimited แต่สำหรับ Basic Edition จะจำกัดพื้นที่ใช้งานที่ 30GB ต่อแอคเคาท์ แต่คุณก็ยังสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มให้กับบางแอคเคาท์ได้ตามความต้องการ


บริการ Support แบบ 24/7

เมื่อคุณติดปัญหาในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นบริการใดของ G Suite สามารถติดต่อ Support ของ Google ได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกช่องทางที่เปิดให้บริการ
บริหารจัดการผ่าน Admin Console

จะเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้/กลุ่มผู้ใช้ ตั้งค่าความปลอดภัย กำหนด 2-step verification หรือ single-sign-on
คุณก็สามารถจัดการจากส่วนกลางได้ทาง Admin Console

Mobile Device Management

อีกหนึ่งมาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูล เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเกิดสูญหาย ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งลบข้อมูล หรือสั่งล็อคอุปกรณ์ ผ่านเครื่องมือ Mobile Device Management ได้

เริ่มใช้ G Suite ได้เลย โดยไม่ต้องกังวลกับข้อมูลในระบบเก่า

ไม่ต้องกังวลว่าเริ่มต้นยังไง หรือวุ่นวายในการย้ายข้อมูล เพราะ Google ได้เตรียม Migration Tools เครื่องมือสำหรับการ Migrate ข้อมูลเข้าสู่ G Suite ทำให้ง่ายสำหรับการเริ่มต้น